Các chế độ hỗ trợ đặc trưng của trường

Sẽ chăm sóc học sinh toàn diện từ về mặt học tập đến đời sống sinh hoạt, giới thiệu, tư vấn việc làm thêm, và có chế độ học thưởng cho học viên cố gắng.

Chế độ thưởng

健闘賞
Giải thưởng xuất sắc

Cứ 3 tháng 1 lần sẽ có kỳ thì cuối khóa, sẽ biểu dương những bạn đạt thành tích cao nhất.

皆勤賞
Giải thưởng chuyên cần

Sẽ biểu dương những bạn không đi trễ, không nghỉ học suốt trong năm học khóa 2 năm và khóa 1.5 năm.

校長賞

Phần thưởng thầy hiệu trưởng

Sẽ biểu dương những học viên có tỷ lệ chuyên cần cao, thành tích học tập ưu tú trong suốt 1 năm.

Tư vấn và giới thiệu việc làm thêm

Trường sẽ giới thiệu việc làm thêm ứng với năng lực tiếng nhật của học viên.Trường sẽ cố gắng trong khả năng để học viên có thể tập trung học tập mà không phải bất an về mặt đời sống

校長賞