Học phí

Kỳ nhập học Phí nhập học Học phí Chi phí trang thiết bị Chi phí đào tạo, phí bảo hiểm Tổng phí trong 1 năm
Tháng 4 (2 năm) Năm 1 ¥50,000 ¥480,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥740,000
Năm 2 ¥0 ¥480,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥690,000
Tháng 10 (1 năm 6 tháng) Năm 1 ¥50,000 ¥480,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥740,000
Nữa năm sau ¥0 ¥240,000 ¥90,000 ¥15,000 ¥345,000

Tất cả học sinh nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đều phải nộp 20,000 phí xét tuyển.

※Phí sách giáo khoa sẽ thu riêng.