Học sinh kỳ tháng 1/2024 Lễ nhập học ・Danh sách khen thưởng