Học sinh kỳ tháng 10/2023 Lễ nhập học ・Danh sách khen thưởng