Học sinh được khen thưởng trong lễ nhập học kỳ tháng 7/2023