CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 CỦA TRƯỜNG