Học phí

Kỳ nhập học Học phí Chi phí trang thiết bị Chi phí đào tạo, phí bảo hiểm Tổng phí trong 1 năm
Tháng 4 (2 năm) Năm 1 ¥480,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥690,000
Năm 2 ¥480,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥690,000
Tháng 10 (1 năm 6 tháng) Năm 1 ¥480,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥690,000
Nữa năm sau ¥240,000 ¥90,000 ¥15,000 ¥345,000

Phí nhập học miễn phí.

Chỉ những bạn nào nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú sẽ phải đóng phí tuyển khảo 20,000 yên.

※Phí sách giáo khoa sẽ thu riêng.